Һодан

Мойнала

Мойналаныӈ һүрәә иъштіндэ көк арасында эніктэр бар болған. Бір ӄада Мойнала чоӄтуруда, бичии уруғлар келгеннэр. Оларыӈ эніктэрініӈ бірәәсін алғаш, өөӈе киирі һалғаннар. Ол соӈ соол һырыӈа салып ӄағаннар.

Мойнала келгеш, эніктэрініӈ бірәәсін тыъппаан, сыы ғайны берген. Ыньҷалса та Мойнала эніініӈ ӄайда болғанын билип ӄаған. Соол һииӈа келгеш, баъса сыы ғайны берген. Ол соӈ уруғлар энікті соол һырындан түъһүргеш, Мойналаа тэътірі берип ӄағаннар. Мойнала эніін ӄамнап ыъсырып алғаш, көк арасыӈа чыътар чериӈе иттэ берген.

Л. Толстойнуӈ біле

Һөөшкэ біле таӄӄыняӄ

Скачать этот текст:
ДОК ~25 КБайт
ПДФ ~100 КБайт
Тексты печатаются по книге «Сылтысчыӄ — Звёздочка», изданной в Иркутске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Составитель — В. И. Рассадин. К сожалению, остальные выходные данные утеряны.