Зоопаркада аӈнарны эмнәәрі

Һымысӄалар

Аъһиӄ чазыныӈ ӄыдыында һымысӄа улуғ өө туру. Ону долғандыры һымысӄалар сунуп һаймыр ғайныдыры. Нямдыы биче шыбыӄтар таъһип чору, өһскесі бүр, сіген таъһип чору. Бір чеъһе һымысӄа биче буътуӄ сөдрүп чору. Ол буътуӄ испиишкэндэн улуғ эмес. Ыньҷалса та һымысӄаа ол улуғ неш дэғ болдуру. Һымысӄалар ындығ биче шыбыӄ, буътуӄ, бүр, күъсүрүм сөдрүп һалғаш, өө һырыӈа үүп ӄаар. Ол соӈ һырыӈа быъсааӄ шыбыӄ, буътуӄ, бүр ӄаар. Быъсааӄ һырыӈа шыбыӄ, бүр, күъсүрүм...
Ынҷап бары-тура һымысӄа өө улғадып чору.

Һымысӄалар төдүсүн үғдэҷип чаъсап турулар. Оларыӈ баршаан өштүғлердэн үғдэҷип ӄаълһаланып чыътырылар, быъсааӄ үғдэҷип аӈнап чорулар. Турадан алы түннэ болғыша һымысӄалар иштэніп чорулар.

Чей туърһусунда һымысӄалар ӄөъп эльдэмей ӄуърт чиидірілер. Оларыӈ арығны ӄуърттан аъштап чорулар. Аан һымысӄалар оода дузалығ чүмелер.

Чей доозы бәәрдә, сооӄ болу бәәрдә, һымысӄалар чимшевес болу бәәрлер. Оӈнар өөнүӈ аълтындаакии үдүӈге ӄіргеш, ӄыъш туърһусуӈа удый бәәр.

1. Һымысӄалар өөн ӄаньҷап чаъсап турулар?

2. Һымысӄалар ӄандығ дузалығ чүмелер?

3. Ӄыъш туърһусунда һымысӄалар ӄайда удуп чыътырылар?

Арығ өөредіі

Скачать этот текст:
ДОК ~25 КБайт
ПДФ ~100 КБайт
Тексты печатаются по книге «Сылтысчыӄ — Звёздочка», изданной в Иркутске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Составитель — В. И. Рассадин. К сожалению, остальные выходные данные утеряны.