Һөөшкэ біле таӄӄыняӄ

Зоопаркада аӈнарны эмнәәрі

Зоопаркада аӈнар аарыйи бәәрдә, оларыӈға эм бердірілер. Иресаӈға эм бәәрдә, ону мёд азы варенье иъштіӈе ӄаътып бәәр. Обезьяннарны бір ӄаъш шааста иширтпес, эккіді суӄсасын дәәш. Ыньҷаарда оӈнар бааланбас болу бергеш, эмні суғ біле ӄаъты ише бәәр.

Зоопаркада аӈнарны эмнәәр өө бар. Ында аӈнарны мал эмшісі — ветеринар — эмнэйідірі. Обезьяннарға бірердэ киши эмшісін ӄығырып һалыр. Киши ӄолуӈа өөреткен обезьянны эмнәәрдә чут эмес. Тигр аарыйи берсе, ону ӄаньҷап эмнәәр? Ыньҷаарда меъһе чоӄӄа болбас. Тигрны һөрәә чооғаҷаар клетка иъштіӈе киирі сүрер. Тигр ындығ клетка иһштіӈе кіреріндэ, клетка һөрәә чооғаҷааш, тигрны ӄыъсар. Клетканыӈ һөрәәӈэ чыъһатӄан тигр чааш болур.

М. Ильин, Е. Сегалныӈ біле

Һымысӄалар

Скачать этот текст:
ДОК ~25 КБайт
ПДФ ~100 КБайт
Тексты печатаются по книге «Сылтысчыӄ — Звёздочка», изданной в Иркутске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Составитель — В. И. Рассадин. К сожалению, остальные выходные данные утеряны.