Шолбан-оол

Ӄандығ чүъсүннэр бар болыр?

Чүъсүннэр чылығ азы сооӄ болыр дэп художниктар соодандырылар. Чылығ чүъсүннэр — ӄызыл, кызыл-сарығ, сарығ. Сооӄтар — ӄара-көк, ӄараӈғы-көк, чырыӄ-көк. Озы кеҷәә имирніӈ чүъсүнү. Арығға баарда, ыраӄӄа көрнэм! Дээрі ӄыдыында арығныӈ ӄара-көк шыйыы көстүдүрү. Ыньҷаарда арығда суғ-көк нештар үнүп туру. Ӄаньҷап ол шыйығ ӄара-көк болыр? Ону тынар чүме ӄара-көк ӄылған. Тынар чүме боду біле ӄандығ та чүъсүннүғ эмес. Ыньҷалса та ол, апчы чылаҷы, өъске чүмелерніӈ чүъсүнүн чымҷадыр, оларыӈға ӄараӈғы-көк біле чырыӄ-көктү ӄаътып ӄаар.

Баъһай чул? — эккі чул?

Скачать этот текст:
ДОК ~25 КБайт
ПДФ ~100 КБайт
Тексты печатаются по книге «Сылтысчыӄ — Звёздочка», изданной в Иркутске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Составитель — В. И. Рассадин. К сожалению, остальные выходные данные утеряны.