Тайға ээсі

Шолбан-оол

Шолбан-оол чээн ӄырган-аҷасы біле ӄаъты һойлар һарап турған. Беърт оғлуӈа ӄырған-аҷа чеш һурағанны ӄуйулга ӄылы берген. Ол ӄаълпаӄ ӄулаӄтығ оода маъһалығ аӄ һураған болған.

Шолбан-оол оозун ӄаълпаӄ-ӄулаӄ дэп адап алған. Бір тура улустуӈ соодун дыӈнаарға, ӄаълпаӄ-ӄулаӄтыӈ иъһесін ӄудуруӄтуғ чип ӄаған діҷи бергеннэр. Оӈ тура сунғаш, һурағаныӈа баарында, оозу нюӈусӄаан бәә ғайнып турған. Һурағанны туътуп алырға, һураған эргектэрін чылғап туруп, эмер болған.

Шолбан-оол һурағанын ӄамнааш, ығлавытӄан. Ону ӄырған-абасы ӄөрүвіткеш, оӈға чеш һурағанығ улуғ һойну туътуп бергеш:

— Моӈны мыньҷаалы эмзірт, оғлум! — дәән.

Шолбан-оол ол һойға һурағанын эмзіртіп турған. Ыньҷааш, аъсырап алған.

Е. Марныӈ біле

Ӄандығ чүъсүннэр бар болыр?

Скачать этот текст:
ДОК ~25 КБайт
ПДФ ~100 КБайт
Тексты печатаются по книге «Сылтысчыӄ — Звёздочка», изданной в Иркутске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Составитель — В. И. Рассадин. К сожалению, остальные выходные данные утеряны.