Час

Тайға ээсі

Арығ чазысында чараш избуушка туру. Ол биче избуушканыӈ трубасындан ыш булап туру. Ол избуушкада охотовед черлеп чыътыры. Оӈ Сибирь тайғасын эккіді билип туру. Ӄар һінеэғін эндэвейн санаар.

Бір ӄада оӈға гоорыттан аальҷы келгеш, дәән:

— Ӄаньҷааӈаш өғдэ олуру сілер? Арығ оруу аъртында мен ділгиніӈ изин көрген мен.

— Босы баъһай ділги. Сэӈниғ эмес. Дальҷыр буду балығлығ, сыъһа ӄаъӄӄан. ӄудуруу ӄыъсӄа, саарсыӄ ӄараа йоӄ.

— Сілер ӄаньҷап биливіткен сілер? — дэп, аальҷы ӄаъйһявытӄан.

Избуушка ээсі аальҷысын таъштыға үндүргеш, ис көскүткен:

— Көрнэм бо! үш будунуӈ изи иләә ӄөстүп чыътыры. Соӈғуу дальҷыр будунуӈ изи көстүркөзүлбес туру. Ӄудуруунуӈ изи чоӄ. ӄыъсӄасындан ыӈғай ындығ болдуру ийен. Унун өъске ділги мырнеэшӄаныӈ үдүн оӈ чарыында ла ӄазып чору. Дальҷыр ӄараа көрбес болу берген — саарсыӄ ӄараа соъғур ділги. Ӄар һінеэгін санап билиӈер!

Шолбан-оол

Скачать этот текст:
ДОК ~25 КБайт
ПДФ ~100 КБайт
Тексты печатаются по книге «Сылтысчыӄ — Звёздочка», изданной в Иркутске в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Составитель — В. И. Рассадин. К сожалению, остальные выходные данные утеряны.